สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หลังภปร.เนื้อกะใหล่ทอง วัดบวรนิเวศ ปี 2529

รายการนี้ลูกค้าเช่าแล้วครับ
SOLD OUT
องค์นี้เป็นเหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หลังภปร. วัดบวรนิเวศ ปี 2529 เหรียญเนื้อกะใหล่ทอง จัดสร้างเพื่อนำเงินรายได้สร้างตึก ภปร ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 006306

รายละเอียดสินค้า เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หลังภปร.เนื้อกะใหล่ทอง วัดบวรนิเวศ ปี 2529

 

เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หลังภปร.วัดบวรนิเวศ ปี 2529
 
เหรียญเนื้อกะใหล่ทอง จัดสร้างเพื่อนำเงินรายได้สร้างตึก ภปร ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ
 
เหรียญเนื้อทองแดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นการส่วนพระองค์ และสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชทรงประทานมาให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อบำรุงสาธารณกุศลอีกทอด
 
 
สร้างปี พ.ศ. 2529 เพื่อนำเงินรายได้สร้างตึก ภปร ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ
 
เรียกว่าเป็นเหรียญรุ่น 2 รูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร
 
เหรียญ รุ่น 2 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2529 สมเด็จพระสังฆราชท่านได้รับพระบรมราชานุญาตให้จำลองแบบมาจากเหรียญรุ่นแรก(พ.ศ. 2528) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาออกแบบ และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อภปร.มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหลัง นับเป็นสิริมงคลคู่อันประเสริฐสุด ยากจะหาเหรียญรูปเหมือนพระคณาจารย์ใดเสมอเหมือนได้
 
จะแตกต่างกัน ก็เพียงแต่เปลี่ยนประโยคหลังเหรียญ "3 ตุลาคม 2528" ในรุ่นแรกมาเป็น "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"เท่านั้น แต่ส่วนอื่น ล้วนมีความเหมือนกันในทุกประการ
 
เหรียญรุ่นนี้ยังได้เข้าร่วมพิธีกริ่งปวเรศ 2 ของปี 2530 อันโด่งดังทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร (2 วาระ) และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
 
พิธีพุทธาภเิษกเป็นมหาพิธีใหญ่
 
พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ 1 ในคืนวันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2529 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต โดยมีพระคณาจารย์สำคัญร่วมนั่งปรกด้วยดังนี้
 
1.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
2.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร
3.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
4.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
5.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี
6.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี
7.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
8.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
9.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
10.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
11. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
12.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี
13.พระครูมงคลธรรมสุนทร วัดบางนา จ.ปทุมธานี
14.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี
15.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
16.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
18.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
19.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี
20.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม
21.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร
22. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
23. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี
24. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
25. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
26. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
27.หลวงพ่อพลู วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
28. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
29. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
30. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
31. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
32. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม
33. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม
34. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม
35. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
36. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร
 
พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ 2 พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี
 
พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต และมีพระอัจฉริยคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาอันมี
 
1 . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
2. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
3. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
4. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี
5. พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
6. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา
7. พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร
8. พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
9. พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
10.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
11.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
12.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี
13.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
14.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง
16. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
17.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่
18.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี
 
องค์นี้เป็นเหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หลังภปร.เนื้อกะใหล่ทอง วัดบวรนิเวศ ปี 2529 สุดสวย พิธีดีน่าบูชามาก จัดสร้างเพื่อนำเงินรายได้สร้างตึก ภปร ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ

ขนาดเหรียญ สูง 3.2 ซม. กว้าง 2.5 ซม.

ไม่มีกล่องนะครับ

*** รับประกันความแท้ 100 % ***
*** บูชา      0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีจำนวนจำกัดรีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***